Demanar un ajut requereix seguir els passos que es detallen a continuació. Cal llegir-se amb cura la normativa aplicable a l’ajut que us interessa sol·licitar. La trobareu a les fitxes informatives de les línies d’ajuts de Tràmits gencat.

Les convocatòries de subvencions o beques es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Al web del Departament de Cultura, concretament a l’apartat de Tràmits, es fa difusió de les convocatòries a títol informatiu. Disposem d’un servei d’alertes de les convocatòries d’ajuts que s’envien per correu electrònic a mesura que es van publicant al DOGC. Per inscriure’s a aquest servei, cal que empleneu aquest formulari.

Si voleu saber a quines línies d'ajuts es poden presentar sol·licituds en aquests moments, consulteu l'espai Convocatòries en termini.

Com enviar la sol·licitud
Les sol·licituds de subvencions o de beques s’han de tramitar telemàticament a través de Tràmits gencat. Eviteu accedir-hi amb una versió 8 (o anterior) del navegador Internet Explorer. Els ens públics o els organismes que en depenen, han de tramitar l'ajut a través de la plataforma EACAT.
L’enviament de les sol·licituds requereix disposar d’un certificat digital a fi de poder signar electrònicament el formulari de sol·licitud. Consulteu les condicions tècniques necessàries per tramitar un ajut per Tràmits gencat.
Al formulari de sol·licitud cal annexar-hi un seguit de documents, tal com s’especifica a les bases reguladores de la subvenció o beca en qüestió. A la fitxa de tramitació de Tràmits gencat es poden descarregar els models de documents (en la majoria dels casos, un projecte i un pressupost).

Terminis de presentació de les sol·licituds
A les convocatòries, que es publiquen al DOGC, apareixen els terminis per presentar les sol·licituds. També es poden consultar a les fitxes de tramitació de les línies d’ajuts de Tràmits gencat.

Revisió de les sol·licituds
Les sol·licituds i els documents adjunts són revisats pel personal del Departament de Cultura. En cas que calgui esmenar algun dels documents, es reclama a la persona interessada la documentació a través d’una notificació electrònica.

Presentar la documentació reclamada
La documentació s’ha de presentar a través de l’espai Estat de les meves gestions de Tràmits gencat. Us caldrà el número ID (o codi de tràmit), que trobareu a l’acusament de rebuda de la sol·licitud. Un cop us hagueu identificat, heu d’anar a l’apartat “Documentació” i adjuntar el document requerit a l’espai habilitat.
Els ens locals presenten la documentació reclamada a través de la plataforma EACAT.

Les comissions de valoració de cada línia d’ajuts es reuneixen per valorar els projectes presentats, seguint els criteris de valoració establerts a les bases específiques. Els noms de les persones que formen part de les les comissions es publiquen al espai Normativa dels ajuts d'aquest web.

La proposta provisional de concessió és una llista en què apareixen els noms de les persones proposades per la comissió de valoració com a beneficiàries d'un ajut. Aquesta llista es publica al Tauler de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

No totes les subvencions publiquen la proposta provisional de concessió. Per saber si la subvenció a què us voleu presentar preveu aquest procediment, heu de consultar les bases específiques.

Les persones proposades com a beneficiàries tenen 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació per presentar, a través de l’espai l’Estat de les meves gestions, el document d’acceptació de la concessió, juntament amb la resta de documentació (si escau), prevista a les bases específiques. El document d’acceptació permet també desistir de l’ajut proposat o bé reformular-lo.

Algunes línies de subvenció no requereixen enviar el document d’acceptació. Les bases específiques indiquen si cal fer aquest tràmit.

Un cop presentada la documentació d’acceptació, es publiquen al Tauler de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya les resolucions definitives amb els projectes concedits, denegats, inadmesos o desistits.

El pagament del 80% de l’ajut es realitza després de la publicació de la concessió i el 20% restant s’ingressa un cop s’ha justificat correctament el projecte. Les bases específiques poden preveure un altre tipus de pagament.

En la major part dels casos (sempre que no sigui un ajut pluriennal), cal presentar la documentació justificativa abans de l'últim dia hàbil de gener de l’any següent al de la concessió de l’ajut.

A les fitxes de tramitació de Tràmits gencat es publiquen els formularis de justificació, així com uns models de memòria i liquidació econòmica que cal annexar al formulari. És molt important llegir-se amb cura l’apartat de justificació de les bases generals i de les específiques. Cal tenir en compte que el formulari de justificació, igual que el de sol·licitud, s'ha de signar digitalment amb un dels certificats acceptats per tràmits Gencat

Un cop s'hagi presentat el formulari de justificació i tot sigui correcte, es farà el pagament de la part restant de la subvenció concedida (normalment el 20% restant).