És una agrupació de persones físiques o persones jurídiques. L’agrupació no té personalitat jurídica però es pot constituir per realitzar un projecte concret.

• Cada membre de l’agrupació ha d’acreditar que compleix amb els requisits exigits a les bases per poder optar a una subvenció.
• En la sol·licitud de subvenció caldrà fer constar els compromisos d’execució de l’activitat assumits per cada membre de l’agrupació i l’import de la subvenció que s’ha d’imputar a cada membre.
• S’ha de nomenar un/a representant o apoderat/ada únic/a de l’agrupació amb poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions corresponents, i complir les obligacions que, com a beneficiària, correspon a l’agrupació.
• L’agrupació no es pot dissoldre fins que hagi transcorregut quatre anys des del venciment del termini per presentar la justificació de la subvenció.
• Cada membre de l’agrupació tindrà la consideració de beneficiari.

És una entitat sense ànim de lucre constituïda voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.
Les associacions poden constituir federacions i, aquestes, confederacions per a assolir millor les finalitats que els són pròpies i facilitar la seva coordinació.

És un fitxer informàtic emès per una autoritat certificadora que acredita la identitat d'una persona física, organisme o empresa. Té una doble funció: autenticar un usuari en un portal web i signar documents de manera electrònica, amb total seguretat i garantia. Més informació sobre el certificat digital: quin certificat necessiteu per sol·licitar una subvenció al Departament de Cultura, on demanar-lo i com.

Persones que estan donades d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (autònoms).
Organització amb personalitat jurídica definida a l’escriptura de constitució, la qual disposa dels necessaris mitjans de producció i es dedica a combinar-los per obtenir béns o serveis destinats al canvi.
Els tipus d’empreses més freqüents són la Societat Anònima (SA) i la Societat Limitada (SL).
Entitat organitzativa de caràcter territorial. Els municipis i les comarques són els ens locals en què s’organitza territorialment la Generalitat de Catalunya, al temps que es reconeix també la condició d’ens local a la província, les entitats municipals descentralitzades, les entitats metropolitanes i les mancomunitats de municipis.
Organització que té com a objectiu principal donar suport a un aspecte d'interès públic o privat sense propòsits comercials. Pot ser o bé una associació o bé una fundació.
És una entitat sense ànim de lucre, constituïda per un o diversos fundadors, amb un patrimoni propi, destinat a assolir unes finalitats d’interès general. Poden ser de durada indefinida o temporals.
Concepte jurídic per referir-se a la persona natural.
Document a través del qual els responsables d’una entitat o organització reflecteixen l’estratègia a seguir en un període plurianual que generalment va dels 3 als 5 anys.
Un pla estratègic orienta l’organització cap al futur, explicita els objectius que es volen assolir, els temps i recursos necessaris per aconseguir-ho.
Resolució administrativa mitjançant la qual es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. Això es produeix quan l’Administració requereix al sol·licitant que esmeni els defectes que pugui tenir la seva sol·licitud o que aporti els documents exigits a les bases i no ho fa dins del termini corresponent.
Resolució administrativa mitjançant la qual no s’admet a tràmit una sol·licitud perquè incompleix algun requisit no esmenable o incompleix el termini de presentació. La resolució d’inadmissió n’especifica les raons i cal comunicar-la pels sistemes establerts.

Data d'actualització:  11.12.2012