• Imprimeix

Normativa 2018

  • Text refós de les bases generals 2018 pdf icon [280,77 KB ]

    Text refós de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència tramitats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

  • Modificació bases generals

    Aquest text estableix que les bases generals de 2017 continuen sent vigents per a l'any 2018, amb un únic canvi: el termini per presentar la documentació justificativa serà l'últim dia hàbil de gener de l'any següent al de la concessió de l'ajut, a no ser que les bases específiques indiquin un altre termini.

  • Segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència pdf icon [39,48 KB ]

    Es modifica la lletra f) de la base general 18, que queda redactada de la manera següent:


    “f) Quan l'import de la despesa subvencionable iguali o superi els 40.000,00 euros sense incloure l'IVA, en cas
    d'obres, o els 15.000,00 euros sense incloure l'IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s'han de
    sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís
    per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques
    especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o que
    la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de l'ajut.


    L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris
    d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta
    econòmica més avantatjosa.”