• Imprimeix

Normativa 2019

 • Text refós de les bases generals de l'OSIC pdf icon [275,13 KB ]
 • Tercera modificació de les bases generals de l'OSIC

  Es modifica l'apartat 5 de la base general 7, que queda redactat de la manera següent:

  “7.5 En cas que les persones físiques o entitats sense personalitat jurídica sol·licitants no disposin de mecanismes d'autenticació electrònica per efectuar qualsevol tràmit que requereixi fer-se per mitjans telemàtics, poden ser identificades i autenticades pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic, que ha de fer el tràmit a nom seu utilitzant el sistema de signatura electrònica que els acredita com a funcionaris habilitats. Amb aquesta finalitat, la ciutadania s'ha d'acreditar i ha de prestar el seu consentiment exprés perquè pugui ser autenticada pel personal habilitat. A la seu electrònica hi ha una relació de les oficines d'atenció al públic que ofereixen aquest servei (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html).”

 • Segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència pdf icon [39,48 KB ]

  Es modifica la lletra f) de la base general 18, que queda redactada de la manera següent:


  “f) Quan l'import de la despesa subvencionable iguali o superi els 40.000,00 euros sense incloure l'IVA, en cas
  d'obres, o els 15.000,00 euros sense incloure l'IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s'han de
  sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís
  per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques
  especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o que
  la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de l'ajut.


  L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris
  d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta
  econòmica més avantatjosa.”

 • Modificació bases generals

  Aquest text estableix que les bases generals de 2017 continuen sent vigents per a l'any 2018, amb un únic canvi: el termini per presentar la documentació justificativa serà l'últim dia hàbil de gener de l'any següent al de la concessió de l'ajut, a no ser que les bases específiques indiquin un altre termini.

Encara no s'ha publicat cap anunci amb la composició de les comissions de valoració.

Encara no s'ha publicat cap ampliació.