Oficina de l'OSIC. Imatge: Bob Masters - Departament de Cultura
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura té com a objectiu facilitar la sol·licitud d’ajudes en matèria cultural, millorar el servei mitjançant la simplificació i normalització documental, i optimitzar recursos i procediments. A manera de finestra única i amb una clara aposta pels mitjans electrònics, permet accedir a la informació i els tràmits de les subvencions del Departament de manera fàcil i clara.

L'OSIC es crea amb la Llei 7/2011, de 27 de juliol de mesures fiscals i financeres (modificada per la Llei 11/2011, del 29 de desembre de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa, i per la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic) i entra en funcionament amb el Decret 7/2012, de 10 de gener pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

La seva creació respon a la voluntat del Departament de Cultura d’ introduir un canvi substancial en el model de gestió de les polítiques de foment per simplificar la tramitació i aconseguir una major eficàcia, transparència i agilitat de resposta, i un servei més eficient per al ciutadà.

• Oferir a la ciutadania un únic espai d'accés a la informació, tramitació i seguiment d'ajuts i subvencions.
• Simplificar i agilitar la tramitació de sol·licituds.
• Aconseguir un major nivell d’eficiència i transparència en la concessió d’ajuts i subvencions.
• Millorar l'encaix entre les polítiques culturals i les línies de foment.

Apostem per la modernitat amb la incorporació plena de la tramitació electrònica, per la claredat creant unes bases generals i específiques úniques i publicant els noms dels membres de les comissions de valoració, i per l’agilitat en la gestió de les subvencions.

L’OSIC compta amb dos òrgans de govern:

El Consell d'Administració, que aprova les bases i les convocatòries dels ajuts i els atorga.
L’administrador o administradora que executa les directrius i les polítiques que acorda el Consell d’Administració.

A més també hi ha les comissions de valoració que tenen com a funció informar sobre les sol·licituds que es reben per a procediments de concurrència competitiva i valorar els projectes presentats d'acord amb els criteris de valoració que es publiquen a les bases específiques. Formen part de les comissions de valoració:

• Tres persones externes al sector públic de la Generalitat. En el cas d’ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística, dues persones proposades pel plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), i en el cas d’ajuts a la promoció de les lletres catalanes, dues persones proposades per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

• En els casos d’ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística i de promoció de les lletres catalanes, s’hi afegirà una persona externa al sector públic de la Generalitat a proposta del Plenari del CoNCA i de la Junta de Govern de la ILC.

• Un tècnic especialista del Departament de Cultura.

• Un tècnic de l’OSIC amb veu i sense vot.