• Imprimeix

5. Ens públics (EACAT)

Els ens públics han de sol·licitar els ajuts a través d'EACAT. Per accedir a l'espai de tramitació dels ajuts cal seguir la ruta següent: Inici > Tràmits > Catàleg > Prestador > Departament de Cultura > CLT - Trameses OSIC

El formulari per sol·licitar un ajut i els documents que cal annexar a la sol·licitud es troben als mateixos espais de tramitació de les subvencions: "CLT - Trameses OSIC".

És un problema del Adobe Reader del vostre ordinador. Una solució ràpida pot ser intentar enviar el formulari des d'un altre ordinador. Si no es pot, s'haurà d'aplicar un canvi a la configuració del seu Adobe.

La ruta per accedir a l'espai d'enviament de documentació posterior a la sol·licitud de subvenció és: Tràmits > Els meus tràmits > Rebuts.

Un cop a Rebuts heu de buscar "Trameses OSIC" a la columna "Servei". Si el sabeu, també podeu buscar el número d'expedient de l'ajut. Si cliqueu al damunt del número d'expedient accedireu a l'espai de tramesa de la documentació que heu d'enviar. Cada franja de color blau indica els enviaments que heu fet vosaltres. Les franges en verd corresponen als requeriments que us ha fet el Departament de Cultura. Cada franja verda és un requeriment d'un document diferent. Per saber què heu d'enviar a cada requeriment, heu d'obrir el PDF: "Sol·licitud de requeriment de documentació". 

Un cop sabeu quin document heu d'enviar, us podeu descarregar el PDF "Resposta al requeriment de documentació". A aquest PDF hi heu d'annexar un únic arxiu en qualsevol format. A continuació, heu de validar el PDF, signar-lo (ho ha de fer la persona representant de l'ens) i us apareixerà automàticament el botó "Envia", que heu de prémer per enviar al Departament de Cultura el document en qüestió.

És important tenir en compte que l'OSIC obre un requeriment diferent per a cada document que cal enviar. No es pot adjuntar més d'un arxiu al PDF de resposta, de manera que haureu de trametre un a un els documents requerits.

 

És un certificat exclusiu de les administracions públiques i de les entitats públiques sotmeses a intervenció. L'han de presentar totes les entitats esmentades que hagin estat beneficiàries d'un ajut (excloent-hi les universitats públiques).

L'OSIC no disposa de cap model de certificat d'Intervenció. És vàlid qualsevol model sempre que contingui la informació del punt 17.1.b) de les bases generals.

El certificat ha d'acreditar la totalitat de les despeses del projecte que el Departament de Cultura ha subvencionat totalment o parcial. Les despeses s'han de desglossar per concepte, amb indicació del creditor i del número d'identificació fiscal, el número de factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, la data d'emissió, l'import  i la data de pagament o venciment. També s'hi ha d'incloure les despeses indirectes o generals imputades. Així mateix, hi ha de constar l'import i la procedència dels fons amb què s'ha finançat el projecte. El certificat d'Interventor ha d'estar signat digitalment.

En cas que el certificat no inclogui tota la informació esmentada, caldrà enviar també un full de liquidació (l'OSIC disposa d'un model que es penja a EACAT), on han de constar les despeses, els ingressos i una explicació de les desviacions sobre el pressupost (si s'escau).