• Imprimeix

4. Justificar un ajut

El formulari de justificació es pot trobar a cada tràmit en línia de Tràmits gencat. Els models de memòria de projecte i de liquidació, que s'han d'adjuntar al formulari de justificació, es poden trobar a la mateixa pàgina web, concretament a la pestanya "Documentació relacionada".

El termini per presentar el compte justificatiu finalitza, tret que les bases específiques indiquin el contrari, el darrer dia hàbil de gener de l’any següent al de la de concessió de la subvenció.

És un document que ha de ser elaborat per auditors inscrits com a exercents en el Registre oficial d'auditors de comptes (ROAC) i ha de complir els requisits de l'article 5.4 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny. L'auditor ha de revisar el compte justificatiu per verificar les despeses i el seu pagament o venciment, així com l'import i la procedència del finançament de l'activitat objecte de l'ajut (fons propis o altres subvencions o recursos). Per a més informació de l'informe d'auditor, podeu consultar el punt 17,1.d) de les bases generals 2017.

Informació relacionada

Només l'han de presentar les entitats privades i empreses que hagin rebut un ajut del Departament de Cultura superior a 60.000 euros. En alguns casos, les bases específiques poden preveure que no sigui obligatori presentar l'informe d'auditor.

L'OSIC no disposa de cap model d'informe d'auditor. És vàlid qualsevol model sempre que contingui la informació del punt 17.1.d) de les bases generals i compleixi amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny. A més a més, també s'ha d'aportar la documentació que consta en aquest mateix punt de les bases (17.1.b).

 

Informació relacionada

Es pot imputar l'IVA com a despesa en cas que la persona o entitat sol·licitant d'un ajut no pugui recuperar l'import aquest impost, és a dir, que no el pugui desgravar. En cas que sí que es pugui, l'IVA no es considera despesa imputable.

Heu d'emplenar la columna "amb IVA" en el supòsit que aquest impost no sigui recuperable, és a dir, que la persona beneficiària de l'ajut no pugui desgravar-ne la totalitat o una part. Si no és el cas, heu d'emplenar la columna "sense IVA".