• Imprimeix

Preguntes generals

Quina normativa regeix les subvencions?

El Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, aplicable en els seus preceptes bàsics.

Quins documents cal tenir presents per demanar una subvenció?

Els documents que heu de consultar són:

Les bases generals i les específiques de cada línia, que estableixen l’objecte de la subvenció, la seva quantia, els requisits necessaris per poder-la demanar i la documentació que haureu de presentar.
La convocatòria, que estableix la dotació de la subvenció i la data límit de presentació de sol·licituds.

A més, haureu d’emplenar el formulari de sol·licitud i, si s’escau, els annexos corresponents.

On puc trobar informació relativa a les subvencions del Departament de Cultura?

A les fitxes de tramitació de les diferents línies d’ajuts hi ha un apartat anomenat “Normativa” on trobareu les bases generals, les específiques i les convocatòries. Heu de tenir en compte que la informació íntegra i oficial és la que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.