• Imprimeix

1. Abans de demanar un ajut

Les convocatòries de subvencions de concurrència pública es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya normalment durant el primer trimestre de cada any. El Departament de Cultura ofereix un servei d'avisos per correu electrònic de convocatòries de subvencions per estar al dia dels terminis de les subvencions. Per subscriure's cal emplenar aquest formulari.

Els terminis de presentació de sol·licituds es poden trobar a les convocatòries publicades al DOGC, però també es publiquen als tràmits.

El Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, aplicable en els seus preceptes bàsics.

Els documents que heu de consultar són:

Les bases generals i les específiques de cada línia, que estableixen l’objecte de la subvenció, la seva quantia, els requisits necessaris per poder-la demanar i la documentació que haureu de presentar.
La convocatòria, que estableix la dotació de la subvenció i la data límit de presentació de sol·licituds.

Els models es poden trobar a la pestanya "Documentació relacionada" dels tràmits gencat.

Es publiquen al Tauler de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Es tramiten a través de Tràmits gencat. El formulari de sol·licitud és un document PDF que cal emplenar, adjuntar-hi el pressupost, projecte, etc. (segons preveuen les bases generals i específiques de cada línia d'ajuts), signar amb certificat digital i, finalment, enviar-lo a tramitar des de la mateixa pàgina on us l'heu descarregat.

No són compatibles amb les subvencions convocades per altres organismes del mateix Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (amb l'excepció de l'Institut Ramon Llull), però sí que són compatibles amb organismes d'altres Departaments de la Generalitat de Catalunya i de qualsevol altra entitat pública o privada. No són compatibles amb qualsevol transferència per finançaments globals de l'entitat ni amb subvencions nominatives per a qualsevol finalitat.

Dues o més persones físiques o jurídiques, públiques o privades i sense personalitat jurídica, que es reuneixen per fer un projecte conjunt.

Algunes línies de subvencions o beques permeten que s'hi presentin aquest tipus d’agrupacions. En aquest cas, cal que les persones interessades presentin un document de constitució de l'agrupació, ja sigui notarial o mitjançant una Apud Acta, que es pot fer a les oficines de l’OSIC o als Serveis Territorials de la Generalitat. Aquest document l'ha de signar un funcionari públic per acreditar la validesa de l'agrupació sense personalitat jurídica i hi ha de constar la informació següent: 

  • Cada membre de l’agrupació ha d’acreditar que compleix amb els requisits exigits a les bases per poder optar a una subvenció.
  • En la sol·licitud de subvenció caldrà fer constar els compromisos d’execució de l’activitat assumits per cada membre de l’agrupació i l’import de la subvenció que s’ha d’imputar a cada membre.
  • S’ha de nomenar un/a representant o apoderat/ada únic/a de l’agrupació amb poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions corresponents, i complir les obligacions que, com a beneficiària, correspon a l’agrupació.
  • L’agrupació no es pot dissoldre fins que hagi transcorregut quatre anys des del venciment del termini per presentar la justificació de la subvenció.
  • Cada membre de l’agrupació tindrà la consideració de beneficiari.

Cal demanar cita prèvia per fer ús d'aquest servei gratuït: osic@gencat.cat

 

 

Podeu sol·licitar una subvenció des del moment en què s’ha registrat la presentació de la vostra sol·licitud d’inscripció al Registre d’Associacions del Departament de Justícia.

Són donacions de béns i serveis a una entitat per realitzar un projecte. Van des de la cessió d'un espai de comunicació fins al treball de personal voluntari. No hi ha intercanvi de diners, però s'ha d'incorporar al pressupost tant com a despesa com a ingrés. No poden superar el 15% del pressupost i sempre s'han de justificar documentalment. Per poder ser acceptades com a despeses ho han de preveure les bases específiques de cada línia de subvenció.

Són aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que té el beneficiari, com ara despeses de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d'oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres de característiques similars. Per regla general, les despeses indirectes no poden suposar més del 10% del pressupost subvencionable.

Malgrat que no és necessari presentar justificants de despesa per a aquest concepte, s'han d'acreditar, en el moment de justificar l'ajut, a través d'una declaració de la imputació d'aquestes despeses. Les bases específiques poden establir un percentatge diferent al 10% o bé que no es puguin imputar aquest tipus de despeses.