• Imprimeix

3. Notificacions electròniques

Una notificació electrònica és una comunicació formal de l'Administració a la ciutadania que té els mateixos efectes que una notificació enviada per correu postal certificat. El contingut de la notificació pot ser un requeriment de documentació o un acord del Consell d'Administració de l'OSIC.

Si no s'accedeix a una notificació abans de la data límit d'accés (que és de 10 dies naturals), es considera notificada a tots els efectes. Això implica que, en cas de requeriment, el termini per aportar la documentació comença a comptar a partir del dia en què la notificació ha estat rebutjada o ha caducat. Si no s'envia el document requerit dins dels 10 dies naturals, es pot considerar que desistiu de la sol·licitud, o bé es pot iniciar un procés de revocació, en funció el tipus de document de què es tracti.

Gran part de les notificacions que envia l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural és un requeriment de factures i dels comprovants de pagament respectius. L'OSIC també pot notificar una esmena o aclariment de la sol·licitud, o bé comunicar un acord del Consell d'Administració de l'OSIC.

En el moment d'emplenar el formulari de sol·licitud vàreu indicar per quina via volíeu rebre els avisos de les notificacions: per correu electrònic o bé per telèfon mòbil. Per qualsevol d'aquestes dues vies rebreu els avisos de la notificació electrònica que hagi enviat l'OSIC.

És recomanable accedir a la notificació amb paraules de pas i evitar d'entrar-hi amb certificat digital, ja que pot donar problemes. Un cop s'ha seleccionat l'opció "Paraules de pas", apareix un petit formulari en què només cal emplenar el primer apartat (DNI de la persona representant de l'entitat o empresa) i el correu electrònic, que ha de coincidir amb la bústia de correu electrònic on heu rebut l'avís de notificació. No s'ha d'emplenar res en el segon apartat (CIF o VAT). Es rebran dues paraules de pas en dos correus electrònics diferents. Atenció, perquè poden entrar a la bústia de correu brossa o "spam". Cada paraula de pas només es pot utilitzar un sol cop, quan el formulari ens el demani, i té una caducitat de 30 minuts a partir del moment en què s'ha generat.

Recomanem que hi accediu amb paraules de pas. Vegeu pregunta 3.5.

En aquest cas, el millor és començar de nou. Quan s'ha d'emplenar les dades en el formulari, només s'ha d'informar el DNI de la persona representant de l'entitat o empresa, i el correu electrònic. Cal deixar en blanc l'apartat "CIF o VAT". I, a l'últim apartat, indiqueu el correu electrònic on heu rebut l'avís de notificació. D'aquesta manera, s'hauríeu de poder obrir la notificació electrònica que està activa. Vegeu pregunta 3.5 per saber com obrir la notificació amb les paraules de pas.

Un cop heu accedit a la notificació electrònica i teniu el document que us hem enviat, si es tracta d'un requeriment de documentació, heu d'accedir a l'espai Estat dels meus tràmits de Tràmits gencat. Necessitareu accedir-hi amb l'ID o número de cas i el NIF de l'entitat. A l'apartat "Documentació" heu de buscar l'espai "Relació de factures" i penjar-hi un únic document o bé una carpeta comprimida, atès que només s'accepta un únic arxiu per a cada espai de tramesa.