• Imprimeix

Beques per fer pràctiques a l’Arxiu Nacional de Catalunya

Cultura 10058 - Beques per fer pràctiques a l’Arxiu Nacional de Catalunya Departament de Cultura cultura

Són beques per fer pràctiques relacionades amb els diferents camps d’actuació de l’Arxiu Nacional de Catalunya i les tasques d’assistència i suport a les activitats que s’hi duen a terme, sota la tutoria de la persona de l’Arxiu que es designi a aquest efecte.

Es concediran un màxim de 14 beques per a les modalitats següents

a) Col·laboració en la descripció de diferents fons documentals del segle XX conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya (3 beques).

b) Col·laboració en la descripció de diferents fons d’època medieval i moderna conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

c) Col·laboració en la descripció de diferents fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.) conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya (2 beques).

d) Col·laboració en el programa de digitalització de fons de l’Arxiu: intervenció en el procés de digitalització, tractament i revisió de la documentació (1 beca).

e) Col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

f) Col·laboració en els programes d’acció cultural, difusió i comunicació de l’Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

g) Col·laboració en el programa d’acció educativa de l’Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

h) Col·laboració en el programa de conservació-restauració de documentació en suport paper i pergamí de l’Arxiu Nacional de Catalunya (2 beques).

i) Col·laboració en el programa de conservació-restauració de documentació fotogràfica de l’Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

j) Col·laboració en el programa de traducció a l'anglès i francès de propostes didàctiques de l'Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

La durada de les beques és d'un màxim de sis mesos. Es concedeixen un màxim de catorze beques, de 1.200,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

Aquestes beques s'ha de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'últim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 25 d'abril al 9 de maig de 2017.

IMPORTANT: La presentació d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs.

A les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a les modalitats a), b) i c) cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Humanitats, Història, Història de l'Art o Documentació.

b) Per a la modalitat d) cal estar en possessió del títol de grau superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia, en Disseny i Producció Editorial, en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge, o equivalents.

c) Per a la modalitat e) cal estar en possessió del títol de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o títol de grau d'Informació i Documentació.

d) Per a la modalitat f) cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Història o en Humanitats, o títol de grau d'Informació i Documentació.

e) Per a la modalitat g) cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Història o en Humanitats o el grau en Educació Primària.

f) Per a les modalitats h) i i) cal estar en possessió del grau, la diplomatura o la llicenciatura en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

g) Per a la modalitat j) cal estar en possessió del grau de Traducció i Interpretació, especialitat en anglès o francès.

En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis que donen dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que hagin finalitzat els màsters, postgraus oficials o estudis superiors (valorats com a formació específica d'acord amb la base 6.1.b) que tinguin relació amb la titulació o amb els estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s'opta. Aquest requisit no s'aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca d'aquesta mateixa línia durant l'anualitat anterior, sens perjudici del que preveu la base 3.4.

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.09.2017