• Imprimeix

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música

20999 - Subvencions a projectes d'internacionalització d'arts en viu Departament de Cultura cultura

L'objecte d'aquestes línia de subvencions és subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior. S'entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d'autoria catalana (l'autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

Llegiu-ne més

Termini per sol·licitar la subvenció del 22 de març al 19 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia

El telèfon de contacte per consultes sobre la línia de subvenció és el 93 316 27 71 i per consultes sobre la tramitació telemàtica el telèfon de contacte és el 935 529 166

Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres.

Poden optar a aquestes subvencions empreses privades, tant persones físiques com jurídiques.

També s'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques o la música.

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.03.2018