• Imprimeix
Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 11308 - Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública Departament de Cultura

Aquesta línia de subvencions és de tramitació telemàtica obligatòria.

Els terminis per presentar la sol·licitud de subvenció són del 21 de març al 3 d'abril de 2017.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Projecte d’activitat o actuació.
 2. Pressupost complet i detallat del projecte.
 3. En el cas que el sol·licitant no sigui titular de l’equipament, declaració responsable, que consta en el formulari de sol•licitud, segons la qual hi ha un conveni o contracte signat amb l’Administració pública que en sigui titular.
 4. Memòria explicativa que acrediti que el centre de creació i producció té un mínim de tres anys d’activitat continuada o tres anys d’experiència de l’equip  tècnic en les activitats i línies que s’estableixen en les bases 3.a) i 3.b). No cal aportar aquest document en el cas que la persona sol·licitant hagi obtingut una subvenció per aquesta línia en l’anualitat anterior.

  En cas que la persona hagi sol·licitat una subvenció per aquesta línia en l’anualitat anterior, però no hagi resultat beneficiària de l’ajut, cal que presenti una memòria explicativa que acrediti l’activitat, només durant el darrer any, del centre de creació i producció en les activitats i línies que s’estableixen en les bases 3.a) i 3.b).

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i condicions que estableix la base general 4, els següents:

 1. Els programes d’activitats que desenvolupin els centres de creació i producció han d’estar vinculats al foment de la recerca i l’experimentació, la formació, la creació, la producció, l’entrenament, la difusió o l’exhibició.
 2. El programa d’activitats del centre de creació i producció ha d’incloure les sis línies de treball següents:
  • Recerca i creació.
  • Serveis a la producció.
  • Formació adreçada a professionals. En el cas dels centres de creació i producció del sector del circ, s'hi poden acollir també aquells centres que imparteixin formació professionalitzadora en trams formatius postobligatoris. 
  • Difusió i exhibició.
  • Suport als projectes d’internacionalització.
  • Activitats en el territori.
 3. Els sol·licitants han d’acreditar, com a mínim, tres anys d’activitat continuada del centre de creació i producció en les activitats i línies de treball descrites en els apartats a) i b) d'aquesta base.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Quantia

L'import de la subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.

 

Criteris de valoració:

Les sol·licituds han de ser valorades d’acord amb l’aplicació dels criteris següents:

a) Interès cultural i social del projecte (fins a 6 punts):

a.1) Línia de recerca i creació (fins a 1 punt):

Projectes del mateix centre.

Projectes en residència.

Cessió d'espais per a la recerca i la creació.

Activitats de foment de la recerca i la creació.

a.2) Línia de producció (fins a 1 punt):

Serveis a la producció.

Col·laboració en coproduccions.

a.3) Línia d'activitats de formació adreçada a professionals o en vies de professionalització, en el cas del circ (fins a 1 punt):

Activitats de formació en l'àmbit tècnic.

Activitats de formació en l'àmbit artístic, experimentació i creació.

a.4) Línia de difusió i exhibició (fins a 1 punt).

Presentacions públiques i assaigs oberts dels treballs i les residències desenvolupats.

a.5) Línia de suport als projectes d'internacionalització (fins a 1 punt).

a.6) Línia de suport a projectes en el territori (fins a 1 punt).

 

b) Impacte del projecte en el sector artístic al qual va dirigit i impacte social (fins a 2 punts).

b.1) Contribució al desenvolupament, la professionalització, el perfeccionament i el suport als professionals del sector al qual es dirigeix el projecte.

b.2) Foment de la difusió i visibilitat pública del sector al qual es dirigeix el projecte.

b.3) Grau de representació i cohesió del sector al qual es dirigeix el projecte.

b.4) Inclusió d'altres institucions i col·lectius en el desenvolupament del projecte.

b.5) Accions de creació i fidelització de públics i accions d’inclusió social o activitats adreçades als col·lectius més vulnerables o amb risc d’exclusió social.

c) Trajectòria de l'equip gestor (fins a 1 punt).

d) Participació en projectes en col·laboració amb altres centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública amb la voluntat de crear xarxa (0,5 punts).

e) Grau de finançament al marge de la subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 2 punts).

 

Sol·licituds de subvenció per un import de fins al 40 % del cost del projecte: 2 punts.

Sol·licituds de subvenció per un import superior al 40 % i fins al 50 % del cost del projecte: 1,5 punts.

Sol·licituds de subvenció per un import superior al 50 % i fins al 60 % del cost del projecte: 1 punt.

Sol·licituds de subvenció per un import superior al 60 % i fins al 70 % del cost del projecte: 0,5 punts.

 

Per optar a les subvencions, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 6 punts en el conjunt dels criteris, sense perjudici que es pugui establir una puntuació mínima superior per obtenir l’ajut en funció de les sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària, tal com estableix la base general 10.4.

 

Comissió de valoració

Els noms de les persones que formen part de la comissió de valoració es podran consultar en breu.