L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, com a entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i adscrita al Departament de Cultura, ha d’adoptar les mesures necessàries per facilitar a les persones el coneixement de la informació pública segons estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquesta pàgina es fa pública la informació relativa a l’OSIC i s’estructura en els apartats següents:

L’OSIC no té contractació patrimonial ni plans territorials sectorials. Tampoc no disposa de relació de personal derivat de contractes. Per aquest motiu, no procedeix l’obligació de publicar informació sobre aquests apartats.