• Imprimeix

Transparència

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, com a entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i adscrita al Departament de Cultura, ha d’adoptar les mesures necessàries per facilitar a les persones el coneixement de la informació pública segons estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquesta pàgina es fa pública la informació relativa a l’OSIC i s’estructura en els apartats següents: Estructura organitzativa; Gestió econòmica, comptable i pressupostària; Activitat subvencional i, finalment, Contractació pública. Afegim, també, un enllaç al formulari d'accés al dret d'informació pública.

L’OSIC no té contractació patrimonial ni plans territorials sectorials, per tant, no procedeix l’obligació de publicar informació sobre aquests apartats.